FANDOM


Jumanji Image
Jumanji (Novel) Jumanji Book Monkeys
Jumanji (film) Jumanji
Jumanji (TV Series) Jumanji board game (animated series)
Jumanji (board game) Jumanji-1969-board-game
Jumanji (Milton Bradley Board Game) Jumanji-board-game
Jumanji (1996 Video Game) Jumanji PC game
Jumanji (2007 Video Game) Jumanji PS2 game
Jumanji: Welcome to the Jungle Jumanji 2 poster
Jumanji (Video game) Jumanji console
Jumanji (Golden City) Jumanji Book Back
Jumanji (Jungle) Jumanji Map 2017 Credits